TEST innlegg
Budsjettnotat 2020

 

Til: Formannskapet

 

Fra: Rådmannen                                                                                     
14.10.2018

 

Budsjettnotat.

 

Vedlegg 1: Gjennomgående målekart 2018 til 2021. (siste budsjett og
økonomiplanrevisjon)

Vedlegg 2: Oversikt over
tildelinger og en del nøkkeldata for nord-trønderske kommuner budsjett 2018.

Vedlegg 3: Utskrift av
Kommunaldepartementets proposisjon om virkningen av statsbudsjettet på
kommunesektoren. 

Innholdsfortegnelse

1     Innledning. 3

2     Sammenfatning. 4

3     Statsbudsjettet. 5

4     De
økonomiske rammene og marginer
. 6

5     Mulig
disponering av netto avsetning
. 7

6     Avsluttende
bemerkninger
. 8

7     Budsjett/Øk.plan
2020-2023
. 9

7.1                      Skjema 1 A.. 9

7.2                      Investeringstiltak. 10

8     Mål 17

8.1                      Klima og Energi 17

8.2                      By-, tettsteds- og bygdeutvikling. 17

8.3                      a) Oppvekst (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø) 17

8.4                      b) Folkehelse, velferd og omsorg (Helse, livskvalitet
og oppvekstmiljø)
18

8.5                      Kommuneorganisasjon. 19

  

1    
Innledning

Etter gjeldende prosedyrer skal
rådmannen konsultere formannskapet i forkant av rådmannens budsjettfremlegg.
Rådmannens budsjettforslag legges fram 12.11. Det vil i den forbindelse bli
gitt en samlet orientering til politiske organer, herunder råd og nemnder.

I dette notatet gis en kort
oppdatering på budsjettutfordringene etter at statsbudsjettet er lagt fram.
Referansepunktet for denne redegjørelsen er videre strateginotatet som ble
behandlet av kommunestyret i juni 2018 og som gir føringer for det videre
arbeid med budsjettet, jfr. også gjeldende budsjett og økonomiplan vedtatt i
kommunestyret i desember 2017. Formålet med budsjettnotatet er å gi
formannskapet et grunnlag for å vurdere budsjett og økonomiplansituasjonen opp
mot eventuelle nye forutsetninger.

Det vil i den sammenheng være
mulig for formannskapet å peke på forhold som det ønskes særskilt fokus på i
det avsluttende arbeidet med budsjettet.

Det vises også til vedlagte
utskrift av det gjennomgående målekart som ble lagt
til grunn for siste års budsjett og økonomiplanrevisjon, jfr. også utkast til
kommuneplanens samfunnsdel som er til behandling i dette møtet. Vi vil ved
årets budsjett og økonomiplanrevisjon ikke kunne legge en ny kommuneplan til
grunn. Det betyr at grunnlaget for målfastsettingene i forbindelse med budsjett
og økonomiplanrevisjonen vil være gjeldende planer med de nyanseringer som
måtte ligge i den løpende politiske prosess/saksbehandling – herunder arbeidet
med høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel.

2    
Sammenfatning

Enkelt beskrevet er det ingen
vesentlige endringer i forutsetninger for vår budsjett
og økonomiplanlegging etter statsbudsjettets fremleggelse sammenhold med
situasjonen på det tidspunkt strateginotatet ble lagt frem.

Rådmannens budsjettforslag vil i
så måte følge hovedprofilen i gjeldende budsjett og økonomiplan med de mindre
endringer i føringer som ble gitt i forbindelse med behandlingen av
strateginotatet. Jfr. for eksempel planlagte reduksjoner i driftsrammer på ca 5 mill. kroner sammenholdt med revidert budsjett.

3    
Statsbudsjettet

Det vises til departementenes
hjemmesider for en nærmere gjennomgang av politiske føringer.

Hvis en legger til grunn at mer
penger til kommunene gir mer velferd enn alternativ bruk av midler, så er det
et relativt godt kommunebudsjett som legges fram.

Inderøy kommune får en vekst i
frie inntekter på ca 3 % i henhold til
statsbudsjettets forutsetninger. Det forutsetter en vekst i befolkning lik
landsgjennomsnittet – ca 1,5 %. Deflatoren er på 3,3 %. Se en oversikt over veksten i
vedlagte tabell som viser utviklingen for Nord-Trøndelagskommunene.

Se også vedlagte tabell som viser
hvordan beregningen av frie midler til kommunen er bygget opp – med
oppgavejusteringer mv.

Det er lagt inn noen nye tiltak –
bemerk f.eks styrkingstiltak på skolesektoren.

4    
De økonomiske rammene og marginer

Det vises til tabell nedenfor.

Den økonomiske rammen for frie
inntekter er i statsbudsjettet anslått til 360.7 mill. kroner. (Dette vil bli justert ned noe i rådmannens budsjettforslag
for å sikre en reserve mot relativ befolkningsnedgang)

Av disse midlene utgjør Ingar
10,9 mill. kroner, inndelingstilskuddet 16,7 mill. kroner og skjønnstilskuddet
2,9 mill. kroner. Skjønnstilskuddet er justert ned fra 4,5 mill. kroner til 2,9
mill. kroner åpenbart for å korrigere for effekten av Ingar.

Vi har altså i vårt budsjett for
2018 27,6 mill. kroner i ekstraordinære inntekter (eks skjønn). Rådmannen
forbereder et budsjettforslag ut fra den forutsetning at de ordinære driftsrammene
legges på nivå med strateginotatet. I strateginotatet ble lagt til grunn en
planlagt netto driftsramme på 310 mill. kroner. Omregnet til lønns og prisnivå
i 2018 – og korrigert for en justering av budsjetteringen av pensjonskostnadene
med en større belastning på enhetene – utgjør en likeverdig driftsramme ca 321,7 mill. kroner.

Dette gir rom for netto
avsetninger i størrelsesorden 15,5 mill. kroner slik budsjettet. I budsjettet
for 2017 er tilsvarende avsetning på 14,2 mill. kroner.

5    
Mulig disponering av netto avsetning

6    
Avsluttende bemerkninger

Budsjettrammene som det så langt
arbeides med, er stramme. En annen profil vil være å bryte med hovedforutsetningen – det skal tas ut synergier snarest for
å lette de omstillinger som uansett vil tvinge seg fram i tid.

Rådmannen følge sammenfatningsvis de føringer som er lagt i gjeldende
budsjett og økonomiplan, jfr. også korreksjoner i strateginotatet, og viser til
disse.

Jeg finner det ikke
formålstjenlig å gå nærmere inn på enkeltområder før det samlet budsjettforslag
foreligger. Det vil uansett gi et fragmentert bilde som det er vanskelig for
politisk nivå å forholde seg til. På driftsområdet vil – som tidligere
varslet – barnevernsområdet og økningen i ressurskrevende tjenester fortsatt gi
prioriteringsmessige utfordringer.

På investeringsområdet vises til
gjeldende planer, jfr. gjeldende budsjett og økonomiplan og strateginotatet.
Det forberedes ikke nye enkelttiltak av betydning, men kostnadsoverslag og
bevilgningsplaner vil bli oppdatert.

Den største utfordringen i
økonomiplansammenheng blir å finne rom for en større utbygging i et oppvekst og kultursenter, med eventuell halløsning. Dette er etter rådmannens skjønn fortsatt en
riktig satsning. Det er dog ikke mulig å realisere uten sterk vilje til prioritering
– dvs. nedprioritering av andre investeringer og drift.

7    
Budsjett/
Øk.plan 2020-2023

7.1       
Skjema 1 A

Skjema 1A – B 2020 – v1

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

 Vestvågøy

 

 

 

 

 

 

Skatt på inntekt og formue

-282 251 964

-283 100 000

-298 542 000

-307 498 260

-316 723 208

-326 224 904

Ordinært rammetilskudd

-371 134 957

-383 838 000

-397 941 000

-409 879 230

-422 175 607

-434 840 875

Skatt på eiendom

-22 333 035

-23 000 000

-26 500 000

-27 220 000

-27 961 600

-28 725 448

Andre direkte eller indirekte skatter

0

0

0

0

0

0

Andre generelle statstilskudd

-85 659 665

-55 759 800

-46 857 000

-48 262 710

-49 710 592

-51 201 910

Sum frie disponible inntekter

-761 379 621

-745 697 800

-769 840 000

-792 860 200

-816 571 007

-840 993 137

Renteinntekter og utbytte

-8 723 215

-9 735 000

-8 655 000

-8 914 650

-9 182 090

-9 457 553

Gevinst på finansielle instrumenter

0

0

0

0

0

0

Renteutgifter provisjoner og andre
finansutgifter

16 158 301

18 068 186

17 778 915

18 075 017

21 289 602

21 948 185

Tap på finansielle instrumenter

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån

26 994 860

26 600 000

26 500 000

31 018 194

34 888 006

36 062 992

Netto finansinntekter/-utgifter

34 429 946

34 933 186

35 623 915

40 178 561

46 995 518

48 553 624

Dekning av tidl
års regnskm merforbruk

0

0

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger

0

8 123 000

13 000 000

10 000 000

15 000 000

15 000 000

Til bundne avsetninger

7 618 650

60 000

157 400

162 122

166 986

171 996

Bruk av tidl
års regnskm mindreforbruk

0

0

0

0

0

0

Bruk av ubundne avsetninger

0

-188 331

0

0

0

0

Bruk av bundne avsetninger

-8 025 747

-4 540 401

-6 023 430

-6 204 133

-6 390 257

-6 581 965

Netto avsetninger

-407 097

3 454 268

7 133 970

3 957 989

8 776 729

8 590 031

Overført til investeringsbudsjettet

35 854

6 000 000

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Til fordeling drift

-727 320 918

-701 310 346

-727 082 115

-738 723 650

-750 798 760

-773 849 482

Sum fordelt til drift fra skjema 1B

734 249 164

701 558 335

727 082 115

738 723 650

750 798 760

773 849 482

Merforbruk/mindreforbruk

6 928 246

247 989

0

0

0

0

7.2       
Investeringstiltak

Investeringstiltak

Rådmannens forslag investeringsbudsjett

2020

2021

2022

2023

Eiendomsdrift: Ballstad skole,
forprosjekt deler av fasader, vindu, tak: på hvitskola
(fasader, vindu), ungd.skole
(tak) (096)

0

300 000

0

0

Eiendomsdrift: Buksnes skole, drenering
og bunnledning – forprosjekt (091)

125 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Buksnes skole,
energisparetiltak (varmekilde, etterisolasjon deler
av tak) – forprosjekt (090)

0

0

320 000

0

Eiendomsdrift: Bøstad skole, tak, vindu
fasade (gjelder deler av begge bygg, barneskole viktigst) – forprosjekt
(095)

500 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Fygle skole,
bunnledning/drenering (spes: drenering) forprosjekt (088)

125 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Fygle skole, fasade og
vindu på B- og C-bygget forprosjekt (087)

0

0

0

240 000

Eiendomsdrift: Fygle skole,
oppgradering lys i flere rom (089)

450 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Fygle skole, varme,
ventilasjon og brannsikringstiltak forprosjekt (086)

0

500 000

0

0

Eiendomsdrift: Gravdalshallen, nytt ventilasjonsanlegg
inkl SD/EOS – forprosjekt (092)

0

200 000

0

0

Eiendomsdrift: HMS- tiltak (105)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Eiendomsdrift: Hagskaret/Bøstad,
utredning av anlegg for skihopping (101)

200 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Leknes skole,
bunnledninger/drenering, (bunnledningene er over 40 år) – forprosjekt
(084)

0

0

0

160 000

Eiendomsdrift: Leknes skole, fasade
ungdomsskole, overlys ungdomsskole, gesims ungdomsskole – forprosjekt
(085)

0

0

400 000

0

Eiendomsdrift: Lekneshagen
bofellesskap, etablering av vei rundt bygg (bedre tilgjengelighet
rømningsveier) – forprosjekt (099)

125 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Lekneshagen
bofellesskap, oppgradering av deler av dører og vinduer (100)

500 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Origo, heis
– forprosjekt (093)

125 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Origo, komplettere
SD/EOS, forprosjekt (094)

0

0

300 000

0

Eiendomsdrift: Svarholt skole – bunnledningern innvendig. Forprosjekt (082)

0

220 000

0

0

Eiendomsdrift: Svarholt skole,
oppgradering av betongkonstruksjon og jordkjeller rødskolen,
forprosjekt (083)

0

100 000

0

0

Eiendomsdrift: Uteområder kommunale
bygg (102)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Eiendomsdrift: Utfasing oljekjeler
(differanse mellom budsjett 2019 og forbruk 2019, videreføring) (103)

7 000 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Varebiler (104)

625 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Vestvågøy sykehjem
– oppgradering av kabling/signalanlegg TV – utførelse (097)

250 000

0

0

0

Eiendomsdrift: Vestvågøy sykehjem
– ventilasjonsanlegg – forprosjekt (098)

0

160 000

0

0

Eiendomsdrift: Vestvågøy sykehjem,
LED-lys – forprosjekt (106)

400 000

0

0

0

FIN 01: Startlån fra Husbanken 2020
(073)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

HA 01: Godkjenning flytebrygger/kaier
(004)

250 000

250 000

0

0

HA forprosjekt utvidelse/oppgradering Lekns havn (078)

375 000

0

0

0

HA: Gomarina
system-tilgang elektrisitet havn (007)

200 000

0

0

0

HA: Leknes havn, etablering av nytt
kaianlegg. Prosjektering (006)

300 000

0

0

0

HA: Leknes havn, terminalbygg.
Prosjektering (005)

400 000

0

0

0

HA: Planlegge
landstrømanlegg/ladestasjon skip (008)

200 000

0

0

0

Himmelsteinveien (080)

0

0

0

0

IKT 03: Sentrale IT-systemer (070)

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

IKT 04: Datautstyr – Omsorg (059)

150 000

150 000

150 000

150 000

IKT 05: IKT grunnskole/barnehage og pc
lærere (071)

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

IKT 06: Bredbånd i hele kommunen (072)

4 450 000

5 000 000

1 875 000

0

Kirke: 01: Årlig bevilgning kirke (075)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

LB – Ny stigebil brann (055)

10 000 000

0

0

0

LB – Nytt øvelsesfelt for
brannvesenet (035)

1 156 000

0

0

0

LB – Ombygging av brannstasjon i
Stamsund (003)

0

1 875 000

0

0

LB – Pumper på henger og hengere
(056)

300 000

0

0

0

OM – Omsorg felles
– Nøkkelkort (060)

625 000

0

0

0

OM – Omsorg felles
– Pasientsenger (061)

375 000

375 000

375 000

375 000

OM – Oppgradering / supplering av
utstyr på institusjon (067)

670 000

670 000

300 000

400 000

OM – Åpen omsorg
– Hjemmesykepleie – Biler (062)

1 600 000

350 000

350 000

0

OM – Åpen omsorg
– Trygghetsalarm (Velferdstek.) (063)

250 000

250 000

250 000

250 000

OM – Åpen omsorg Utskifting nøkkelbokssystem til eLås (064)

1 250 000

0

0

0

OM Åpen omsorg – utskifting
telefoniløsning (066)

0

450 000

0

0

OM: GPS til elektronisk kjørebok (068)

160 000

0

0

0

OM: Trygghetsalarm- utskiftning til
digital GSM (069)

2 000 000

0

0

0

OM: Utredning TFF-boliger (010)

350 000

0

0

0

POL Utredning svømmehaller (016)

1 450 000

0

0

0

ST – NPU: Reguleringsplan Haukland
(108)

187 500

0

0

0

ST – Ny idrettshall Leknes (014)

41 000 000

41 000 000

0

0

ST Haukland – midlertidig
servicebygg (107)

3 750 000

0

0

0

ST Meieriet kultursenter
– sluttføring (074)

38 750 000

0

0

0

ST: Aksjon skolevei, kommunal andel
(019)

500 000

500 000

500 000

500 000

ST: Asfaltering – hele perioden
(020)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

ST: Buksnes skole
trafikksikkerhet-prosjektering (027)

500 000

0

0

0

ST: Bøstad skole trafikksikkerhet-
prosjektering (028)

500 000

0

0

0

ST: Flyplasstien (033)

450 000

0

0

0

ST: Fygle skole trafikksikkerhet-
reguleringsplan (031)

250 000

0

0

0

ST: Fygle skoletrafikksikkerhet-
prosjektering (032)

0

500 000

0

0

ST: Gatelys og asfaltering Storeidøya (021)

1 000 000

0

0

0

ST: Industriområder v1 (022)

500 000

500 000

500 000

500 000

ST: Lekneshallen-rehabilitering
(015)

0

0

0

0

ST: Ny rundkjøring E10 Leknessletta 2019 (077)

3 313 000

0

0

0

ST: Reguleringsplan Ole Bergs vei 2020
(023)

250 000

0

0

0

ST: Skilting kommunal veg (026)

300 000

0

0

0

ST: Storgata Leknes (076)

41 250 000

20 000 000

5 750 000

0

ST: Svarholt skole trafikksikkerhet-
Prosjektering (030)

0

0

500 000

0

ST: Svarholt skole trafikksikkerhet-
reguleringsplan (029)

0

250 000

0

0

ST: Sykehusbakken- prosjektering (034)

0

500 000

0

0

ST: Tore Hjortsvei reguleringsplan
(024)

250 000

0

0

0

ST: Tore Hjortsvei- utbedring/bygging
(025)

750 000

0

0

0

ST: Veiprosjekt E10 kommunal vei og
parkeringsplass Torvhauan/Myrstien (018)

0

0

0

0

UT – Renovering Gravdal barnehage
(011)

13 000 000

0

0

0

UT: Nytt kjøkken Leknes SFO (012)

1 600 000

0

0

0

UT: Ventilasjonsanlegg Svarholt skole
(013)

375 000

0

0

0

VA 02 – 
Høydebasseng
Stamsund (045)

0

500 000

3 000 000

5 500 000

VA 03 – Vann og avløp
Sykehusbakken Gravdal (048)

0

500 000

4 000 000

0

VA 04 – Overføringsledning vann
Buksnes-Stamsund (046)

0

0

0

1 000 000

VA 05 – Utvidelse høydebasseng
Haugheia (037)

900 000

7 100 000

0

0

VA 07 – Vannledning og sanering
avløp Gravdal del 2 (041)

10 000 000

10 000 000

0

0

VA 11 – Vannledning og sanering
avløp Gravdal del 1 (040)

6 000 000

5 500 000

0

0

VA 12: Ny
utslippsledning Nilsvika Stamsund (049)

0

0

2 000 000

0

VA 13: Sanering vann og avløp Stamsund
(050)

0

0

0

1 000 000

VA 15: PS Skulbru,
høydebasseng HAG (047)

0

0

0

1 000 000

VA 17: VA Haug (036)

10 000 000

8 900 000

0

0

VA 19: Utv.
Vann/avløp Leknessletta – samarbeid omlegging
ledningsnett (043)

1 300 000

0

0

0

VA 20: Renovering innvendig bygg Fygle
skole pumpestasjon (051)

600 000

0

0

0

VA: Filminspeksjonsutstyr avløp (052)

500 000

0

0

0

VA: Idrettsgata sanering VA-G/S-veg
(038)

200 000

0

0

0

VA: Igjenfylling moreneryggen ved Reine
(058)

0

3 000 000

0

0

VA: Omlegg vannl.
G/S Gravdal-Ballstad (042)

3 500 000

0

0

0

VA: Pumperigg krisevann Stamsund (054)

1 000 000

0

0

0

VA: Storgata-VA
oppgradering Storgata (039)

4 500 000

1 000 000

0

0

VA: Tilbygg Haugheia pumpestasjon
stasjonært aggregat (053)

0

1 000 000

0

0

VA: Vann til Borgvåg
(079)

1 000 000

0

0

0

VA: Vannledning ny idrettshall
samarbeid VGS (044)

2 000 000

0

0

0

8    
Mål

8.1       
Klima og Energi

Mål (Handlingsprogram)

Måleindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Mål 2019

Status

Kommentar

Vestvågøy
kommune vil iverksette nødvendige tiltak for å redusere energibruken (mobil
og stasjonær)

Redusere energiforbruk i kommunale bygg
med 20% (ift 2014-nivå) innen 2019

14,8

18,2

20%

 

Miljøfyrtårnsertifisere kommunale virksomheter

Hvert år skal 2 kommunale virksomheter sertifiseres og vi skal i tillegg stimulere til at flere i
næringslivet sertifiserer sine virksomheter

1

2

2 

8.2       
By-, tettsteds- og bygdeutvikling

Mål (Handlingsprogram)

Måleindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Mål 2019

Status

Kommentar

Utvikle
lokalsamfunnene i kommunen, med lokale sentra (Bøstad, Stamsund, Ballstad) og
bygdene rundt.

Øke antallet utleieboliger i disse
områdene for ungdom og vanskeligstilte i boligmarkedet. (POL)

32

36

40 

8.3       
a) Oppvekst (Helse, livskvalitet og
oppvekstmiljø)

Mål (Handlingsprogram)

Måleindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Mål 2019

Status

Kommentar

Gir
et helhetlig opplæringstilbud fra barnehagen og ut grunnskolen som fremmer
sosial kompetanse, samt teoretiske og praktiske ferdigheter.

Heve nivået på nasjonale prøver til
nasjonalt nivå

4,67

4,72

5 

Redusere frafallet i videregående skole

12

10

<8 

Redusere andel av ressursbruk til
spesialundervisning, vri ressursbruk over til styrket grunnbemanning

6

6

4 

8.4       
b) Folkehelse, velferd og omsorg (Helse,
livskvalitet og oppvekstmiljø)

Mål (Handlingsprogram)

Måleindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Mål 2019

Status

Kommentar

Utvikle
gode og samordnede pasientforløp

Utrede minst 5 pasient/brukerforløp pr
år.

4

4

5 

Målsettinger
for kommunes håndtering av nasjonal flyktningsituasjon.

Avklare kommunens rolle og ansvar jf.
asyl- og mottakssituasjonen i Vestvågøy

8

9

>10 

Avklare hvilke mål og resultater som
skal gjelde jf. bosetting og kvalifisering av flyktninger og innvandrere i
Vestvågøy kommune

8

9

>10 

Avklare bosettingstall for Vestvågøy
kommune, kommende 4-årsperiode

8

8

>10 

Utrede
boligsosial handlingsplan med konkrete forslag til tiltak

Ny boligsosial handlingsplan for
kommunen

5

5

>10 

Utrede etablering av bofellesskap med
bemanning innenfor rus/psykiatri

3

3

>4 

Boliger for vanskeligstilte i
boligmarkedet

10

12

>15 

Utrede og etablere nødboliger
for bostedsløse

12

20

>25 

Boliger for flyktninger – bygge
– kjøpe – langtidsleie

9

9

>10 

Bedre
samhandling mellom kommunale enheter og avdelinger

Etablere rutiner for samhandling

8

9

>10 

Kommunen
starter en vurdering av hvordan private og frivillig omsorg (krav-kontroll)
kan supplere de offentlige tjenestene.

Avklare det offentliges ansvarsområde

10

10

>10 

Skaffe en  ståstedsanalyse
– hva finnes av privat og frivillig omsorg pr i dag

8

8

>10 

Mulighets-scenarie
– hvordan kan frivilllige og lag/foreninger
supplere det offentliges omsorg?

8

7

>10 

Oppfølging
jf kommunes ansvar for psykisk helse/rus-området,
herunder utrede jf. st.meld
26/2015 om psykisk helse, KAD og utskrivingsklare
pasienter

Deltakelse i forbindelse med behandling
i OSO  – vedtak
om  konsekvensutredning (KSU)

8

8

<10 

8.5       
Kommuneorganisasjon

Mål (Handlingsprogram)

Måleindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Mål 2019

Status

Kommentar

Økt
nærvær (redusert sykefravær)

Sykefravær skal reduseres til 7% innen
2019

8,5

7,8

5,5% 

 

Flere innlegg i kategorien Ukategorisert