Arena

Arena er spesialdesignet for budsjettprosessen og budsjettoppfølgingen i en kommune. Gjennom over 10 år har denne webløsningen vært under utvikling i tett dialog med kundene. I dag brukes løsningen ca. 150 kommuner og flere titalls kommunale foretak.

Budsjettprosess

Budsjettprosessen i Arena skiller klart mellom administrative og politiske spørsmål i budsjettprosessen. Konsekvensjustert budsjett anvendes til å framskrive dagens drift ut fra kjente og vedtatte endringer i driften på hver enkelt virksomhet i kommunen. En egen tiltaksmodul gir rådmann og politikere god oversikt over alle forslag til endringer i prioriteringer i årsbudsjettet og økonomiplanen.

Budsjettkontroll

Arena leveres også med eget verktøy for budsjettkontroll gjennom året. Budsjettet periodiseres som grunnlag for avvikskontroll og årsprognoser. Alle budsjettendringer og reguleringsvedtak håndteres i systemet, med mulighet til å overføre effekter direkte til neste års budsjett og økonomiplanen.

Ressursfordeling

Siste nyskaping i Arena Budsjettsystem er eget verktøy for ressursfordeling. Basert på objektive kriterier kan kommune drive rammefordeling innenfor skole, barnehage, pleie- og omsorg eller andre tjenesteområder hvor dette er ønsket. Verktøyet kan også anvendes til å skape detaljbudsjett på artsnivå basert på objektive kriterier.

Alle på samme Arena

Normalt anvendes Arena Budsjettsystem av alle ledere med budsjettansvar. En stor del av kundene våre har også tatt i bruk Arena i den politiske prosessen knyttet til årsbudsjett og økonomiplan.